Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący od dnia 01 sierpnia 2016 r.

(zwany dalej "Regulaminem")

I. Informacje o Sklepie Internetowym

„Sklep EKO Expert” zwany dalej Sklepem Internetowym, działa pod adresem www.eko-expert.pl i prowadzony jest przez Urszulę Moskalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo "QUATRO-SYSTEM" - Urszula Moskalik z siedzibą przy ul. Muszlowa 27, 85-435 Bydgoszcz, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5541000178, numer Regon: 090177122, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju. Adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo "QUATRO-SYSTEM" - Urszula Moskalik, ul. Muszlowa 27, 85-435 Bydgoszcz.Klienci mogą się kontaktować ze Sklepem Internetowym pod następującym adresem mailowym shop@eko-expert.pl oraz numerem telefonu: +48 504 234 047.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu:

„Sklep EKO Expert” zwany jest dalej „Sklepem Internetowym”

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

II. Strony transakcji

  1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (zwaną dalej "Klientem").
  2. Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest Przedsiębiorstwo "QUATRO-SYSTEM" - Urszula Moskalik.

III. Ochrona danych i polityka prywatności

1)      Przedsiębiorstwo "QUATRO-SYSTEM" - Urszula Moskalik jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U., Nr 133, poz. 883).

2)      Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

3)      Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Przedsiębiorstwo "QUATRO-SYSTEM" - Urszula Moskalik w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne.

4)      Sklep Internetowy może przetwarzać dane osobowe Klienta w celach marketingowych tylko za zgodą Klienta.

5)      Sklep Internetowy może udostępniać dane osobowe Klienta osobom trzecim tylko za zgodą Klienta.

6)      Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych znowelizowana i opublikowana w Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami.

7)      Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Polityka prywatności.

IV. Produkty

1)      Sklep Internetowy oferuje towary zwane dalej „Produktami”.

2)      Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

3)      Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych Produktów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów .

V. Ceny

1)      Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep Internetowy podawane są w polskich złotych (PLN).

2)      Ceny podawane przez Sklep Internetowy zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto. Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Klienta. Cennik opłat za dostarczenie Produktu znajduje się na stronie internetowej Sklepu w zakładce: Czas i koszt dostawy

3)      Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.

VI. Zamówienie

1)      Warunkiem złożenia zamówienia na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy jest rejestracja (w przypadku Klienta, który nigdy wcześniej nie dokonał zakupu bądź nie założył konta w Sklepie Internetowym) lub złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji wraz z akceptacją Regulaminu.

2)      Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu: +48 504 234 047. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3)      Sklep Internetowy dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw. Szczegółowe informacje dotyczące okresu realizacji zamówienia znajdują się w zakładce Czas i koszt dostawy.

4)      Czas dostawy Produktów wynosi nie więcej niż 5 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

VII. Płatność

  1. Formy płatności opisane są w zakładce Formy płatności.
  2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

VIII. Dostawa i odbiór

1)      Informacje o sposobie dostawy i kosztach związane z wysłaniem przesyłki z Produktami znajdują się w zakładce Czas i koszt dostawy.

2)      Termin dostawy określa firma kurierska, lecz nie powinien on być dłuższy niż pięć (5) dni.

3)      Bez względu na miejsce odbioru Produktów, odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.

4)      Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.

5)      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

IX. Reklamacja produktu

1)      Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu Internetowego względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2)      Sklep Internetowy zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

3)      Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w następujący sposób:

a)      pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo "QUATRO-SYSTEM" - Urszula Moskalik, ul. Muszlowa 27, 85-435 Bydgoszcz,

b)      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@eko-expert.pl.

4)      Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep Internetowy. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5)      Sklep Internetowy ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sklepu Internetowego w powyższym terminie oznacza, że Sklep Internetowy uznał reklamację za uzasadnioną.

6)      Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu Internetowego dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Przedsiębiorstwo "QUATRO-SYSTEM" - Urszula Moskalik, ul. Muszlowa 27, 85-435 Bydgoszcz

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1)      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2)      Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b)      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c)      Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800-007-707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.

XI. Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku)

1)      Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  1. pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo "QUATRO-SYSTEM" - Urszula Moskalik, ul. Muszlowa 27, 85-435 Bydgoszcz,
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@eko-expert.pl.

2)      Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. XIV. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3)      Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

4)      dla umowy, w wykonaniu której Sklep Internetowy wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

5)      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6)      Sklep Internetowy ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sklep Internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sklep Internetowy nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7)      Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt do Sklepu Internetowego. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

8)      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9)      Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

XII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1)      Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

2)      Sklepowi Internetowemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sklepu Internetowego.

3)      W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sklep Internetowy ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4)      Z chwilą wydania przez Sklep Internetowy Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5)      W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6)      Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

7)      W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8)      Odpowiedzialność Sklepu Internetowego w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do trzystu złotych. Sklep Internetowy ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

9)      Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem Internetowym, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu Internetowego.

XIII. Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Zmiana Regulaminu:

a)      Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

b)      W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

c)      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

XIV. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest pod tym linkiem:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 2

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl